Obchodné podmienky e-shopu nails-eshop.sk

1. Všeobecné ustanovenia 
Obchodné podmienky nails-eshop.sk platia pre nákup v internetovom obchode nails-eshop.sk Účelom týchto obchodných podmienok je vymedziť a spresniť práva a povinnosti predávajúceho (dodávateľa) na jednej strane a kupujúceho (zákazníka, spotrebiteľa) na strane druhej.
Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu nails-eshop.sk je:


Ľubomír Varga - VARMIX 
Chminianska Nová Ves
198 
082 33 Chminianska Nová Ves 198

IČO: 37714449

DIČ SK 1020748168

 

Všetky zmluvné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim sú uzatvorené v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. V prípade, ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami eshop.cekuj.net zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník, v platnom znení, zákonom č. 250/2007 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení a zákonom č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v platnom znení. V prípade, ak je zmluvnou stranou podnikateľ, riadia sa právne vzťahy neupravené obchodnými podmienkami eshop.cekuj.net zákonom č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník, v platnom znení.


Objednávka musí obsahovať tieto údaje: 
meno a priezvisko kupujúceho (obchodné meno kupujúceho)
adresu kupujúceho (sídlo kupujúceho)
druh, množstvo a cenu tovaru
telefonický a e-mailový kontakt
ak je kupujúci fyzická alebo právnická osoba, musí taktiež uviesť IČO, DIČ, platcovia DPH uvádzajú IČ DPH.

Predávajúci si vyhradzuje právo na storno objednávky, ak sa tovar už nedodáva, nevyrába, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V takomto prípade o tom bude kupujúci informovaný e-mailom, prípadne telefonátom.

2. Vymedzenie pojmov
Predávajúci (dodávateľ) – osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok
Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy 
Spotrebiteľ (kupujúci) – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo používa služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti
Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.
Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

3. Odstúpenie od zmluvy
Podľa § 12 zákona 108/2000 Z.z., tovar zakúpený v našom  obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 7 dní od jeho prevzatia. Tovar je potrebné vrátiť v originálnom balení, kompletný, nepoužitý a nepoškodený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí kupujúci. Tovar vrátený na spôsob dobierky nepríjmame. Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená bezodkladne po skontrolovaní vráteného tovaru.
Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené e-mailom, musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, predávajúceho, kupujúceho a odstúpenie od zmluvy musí byť do 7 pracovných dní doručené spolu s tovarom do sídla predávajúceho na náklady kupujúceho.

4. Zodpovednosť za chyby, záruka, reklamácia
Predávajúci poskytuje záruku na tovar v dĺžke 24 mesiacov. Záruka začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim. Kupujúci berie na vedomie, že je povinný prezrieť si tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim neodpovedá kúpnej zmluve, je kupujúci povinný bezodkladne o tom upovedomiť predávajúceho. V prípade ak:
- sa jedná o chybu odstrániteľnú, má kupujúci právo aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti
-sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá bráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť
-sa jedná o chybu neodstrániteľnú, ktorá ale nebráni tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny
-sa jedná o chybu odstrániteľnú, ale kupujúci nemôže pre opätovne sa vyskytnutú chybu po oprave alebo pre väčší počet chýb vec riadne užívať, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo od zmluvy odstúpiť
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci neodpovedá za chyby tovaru, ktoré boli spôsobené v príčinnej súvislosti s jednaním alebo opomenutím kupujúceho. Na vady spôsobené nesprávnym používaním, neodborným zasahovaním, bežným opotrebovaním sa záruka nevzťahuje.
Na žiadosť kupujúceho je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou tzn. vydaním záručného listu. Pokiaľ predávajúci poskytne na tovar dlhšiu než zákonnú záruku, jej podmienky a rozsah určí v záručnom liste. Záručný list musí obsahovať meno a priezvisko predávajúceho resp. obchodné meno predávajúceho, IČO, sídlo predávajúceho, ak sa jedná o právnickú osobu resp. bydlisko, ak sa jedná o fyzickú osobu. Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.
Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie v rámci zákonnej záruky, preukázať uzatvorenie kúpnej zmluvy s predávajúcim dokladom o kúpe a prípadne vydaným záručným listom. Predávajúci sa zaväzuje oprávnenú a podľa týchto obchodných podmienok uplatnenú reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 30 kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodnú inak. Predávajúci vydá kupujúcemu protokol o reklamácii, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o prípadnom prevedení opravy a dobe jej trvania, poprípade písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

 Reklamáciu je nevyhnutné uplatniť bez zbytočného odkladu.


Postup reklamácie
Pri uplatnení reklamácie dodržujte prosím nasledujúci postup. 
Zvoľte na našej stránke odkaz „kontakt" a spojte sa s nami telefonicky alebo mailom, kde sa Vám bude venovať obchodník, ktorý určí ďalší postup. 
Reklamácia sa vybavuje u predávajúceho

  e mailom eshop@nails-eshop.sk 

  telefonicky na 0948367531

5. Platobné podmienky
V internetovom obchode nails-eshop.sk môže kupujúci uhradiť kúpnu cenu týmto spôsobom:

  ----- dobierka - najpoužívanejší spôsob platby. Peniaze za tovar zaplatíte až pri prevzatí tovaru poštovému doručovateľovi, alebo na pošte.

------- platba prostredníctvom platobnej brány 24-pay (Okamžitá platba, Platba kartou, Platba prevodom). Schválené a regulované Národnou bankou Slovenska. Číslo oprávnenia ODB-8835-5/2012.

 Pri neobdržaní Vašej platby do 7 dní, bude Vaša objednávka zrušená !

6. Dodacie podmienky
Objednaný tovar je doručovaný 1. triedou prostredníctvom Slovenskej Pošty, a.s. a to na adresu uvedenú v objednávke, prípadne je po predchádzajúcej dohode s predávajúcim možný osobný odber.
Pri doručení objednaného tovaru Slovenskou Poštou, a.s. predávajúci nenesie zodpovednosť za škody spôsobené oneskorením zásielky alebo jej stratou zavinenou Slovenskou Poštou, a.s.
Preprava tovaru sa uskutoční v zmysle zasielateľských a prepravných podmienok prevádzkovateľa. Poplatky za doručenie sú nasledovné:

 

spôsob doručenia a platby 

 čas doručenia

 do 14.99 €

 od 15.00€ do 24.99 €

 nad 25€ 

Slovenská pošta - platba na účet 

 Do 1 - 2 dní

     1,4 €

     1,2 €

 zadarmo

Slovenská pošta - dobierka - 1 trieda

 Do 1 - 2 dní

     2,6 €

     2,3 €

 zadarmo

Slovenská pošta - dobierka - 2 trieda

 Do 2 - 3 dní

     2,3 €

     2 €

 zadarmo


Objednávky nad 25€   preberá platbu za dopravu predávajúci.
Minimálna výška objednávky na dobierku je 3 € bez poštovného. V prípade platby predvom na účet je akceptovaná každá objednávka bez minimálnej výšky. 
Neprevzatie tovaru  - v prípade neprevzatia zásielky na pošte bez predchádzajúceho storna objednávky Vám budeme účtovať  náhradu vzniknutej škody vo výške 7 EUR.
- tovar na sklade bude dodaný maximálne do 20 pracovných dní, spravidla však to do 10 tich pracovných dní. V období vianoc treba počítať z oneskorením, ktoré je spôsobené doručovacími spoločnosťami.
- tovar ktorý sa na sklade nenachádza bude o jeho stave informovať kupujúceho emailom.


7. Ceny
Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné, vrátane, bez ďalšieho navýšenia. Prevádzkovateľ stránky si vyhradzuje právo na zmenu cien v prípade neoprávneného zásahu do obsahu. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky. Zľavy sa nedajú kombinovať a kumulovať.

 

8. Ochrana osobných údajov

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci a predávajúci sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom, je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

 

Prevádzkovateľ internetovej stránky www.eshop.cekuj.net zaväzuje, že poskytnuté údaje budú použité len za účelom uzatvorenia a plnenia Zmluvy na základe obchodných podmienok určených predávajúcim. Kupujúci zároveň akceptuje, že v prípade, že je prevádzkovateľ internetového obchodu nails-eshop.sk pre určité produkty v úlohe sprostredkovateľa, je oprávnený poskytnúť osobné údaje kupujúceho tretej strane za účelom zrealizovania objednávky kupujúceho.

  

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie vašej objednávky. Sú to doručovateľské služby (adresa na dodanie) či uvedené tretie strany, keď si to vyžaduje povaha objednaného produktu (kvôli úspešnému vybaveniu vašej objednávky, aktualizácií produktov atď.). Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím. Náš internetový obchod si vyhradzuje právo ustúpiť od záruky bezpečnosti v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom (hackerom). Iba v takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami.

9. Spôsob riešenia sporov

 1. 1. Vážený spotrebiteľ. Ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: eshop@nails-eshop.sk
  2. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania na uvedenú emailovú adresu, prípadne nebudete spokojný s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.
  3. Návrh môžete podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Na podanie návrhu môžete využiť formulár, ktorého vzor je dostupný aj na webovom sídle príslušného ministerstva a každého subjektu alternatívneho riešenia sporov.
  4. Zoznam subjektov alternatívneho riešenia sporov k dátumu 10.4.2016 je tu: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s. Spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
  5. Adresa na podávanie podaní v elektronickej podobe na Slovenskú obchodnú inšpekciu je ars@soi.sk.
  6. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.: ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur; ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne.
  7. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=SK. Sťažnosť tu môže podať spotrebiteľ žijúci v EÚ na obchodníka so sídlom v EÚ.
  8. Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

 

10. Záverečné ustanovenia
Objednávka kupujúceho je po svojom potvrdení ako uzatvorená zmluva medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky. Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu. Obchodné podmienky platia od 28.6.2012.
Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.